مهرشاد فرخ رخ

مهرشاد فرخ رخ دانش آموخته رشته نوازندگی ساز جهانی دانشگاه آزاد هنر آموخته نزد اساتید: فرزاد دانشمند، فرزاد فخرالدینی، وارطان ساهاکیان، فرشاد شیخی، آرمان نوروزی، هوشیار خیام عضو ارکستر گیتار کلاسیک زمان به رهبری فرزاد دانشمند مدرس گیتار کلاسیک و گیتار الکتریک