کنسرت دوازده

"کنسرت دوازده"

... این قطعه ی ارکسترال 12 ساعته (720 دقیقه ای)، شامل 12 موومان اصلی می باشد که در دل هر موومان سه موومان کوچکتر وجود دارد.
هر موومان اصلی در اصل یک کنسرتینوی 60 دقیقه ای می باشد و هر کنسرتینو به رسم معمول کنسرتینوهای کلاسیک
، دارای سه موومان است.
پس قطعه دارای 12 بخش 60 دقیقه ای می باشد.
زمان هر موومان هر کنسرتینو 20 دقیقه است.
این قطعه تقسیمات کوچکتری بر اساس عدد 12 دارد که آن هم بخش های 12 دقیقه ای است و در اصل قطعه دارای 60 بخش 12 دقیقه ای می باشد.
هر کنسرتینو دارای 5 بخش 12 دقیقه ای می باشد.
ترتیب موومان ها و بخش های درون آن:
موومان اول: یک بخش 12 دقیقه ای کامل (بخش اول) و 8 دقیقه از بخش دوم.
موومان دوم: 4 دقیقه از بخش دوم و یک بخش 12 دقیقه ای کامل (بخش سوم) و 4 دقیقه از بخش چهارم.
موومان سوم: 8 دقیقه از بخش چهارم و یک بخش 12 دقیقه ای کامل (بخش پنجم).
first movement: 12+8
second movement: 4+12+4
thirth movement: 8+12

... هر نوازنده ی ثابت 2 بخش 12 دقیقه ای (24 دقیقه) را اجرا و جای خود را به نوازنده ی ثابت بعدی می دهد.

اولین نوازنده ی ثابت 24 دقیقه (2 بخش) از اولین کنسرتینو را اجرا می کند.
دومین نوازنده ی ثابت 24 دقیقه (2 بخش) از اولین کنسرتینو را اجرا می کند.
سومین نوازنده ی ثابت 12 دقیقه (1 بخش) از اولین کنسرتینو و 12 دقیقه (1 بخش) از دومین کنسرتینو را اجرا می کند.
چهارمین نوازنده ی ثابت 24 دقیقه (2 بخش) از دومین کنسرتینو را اجرا می کند.
پنجمین نوازنده ی ثابت 24 دقیقه (2 بخش) از دومین کنسرتینو را اجرا می کند.
و این روند ادامه می یابد ...
در اصل هر 5 گروه نوازنده ی ثابت، دو کنسرتینو را اجرا می کنند...

مهدی جلالی

طراحی جدول زمان بندی قطعه (برای دو ساعت یا دو کنسرتینو): ماندانا کنت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۹/۱۸